هیچ رازی در مورد موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه برنامه ریزی، کار سخت و یادگیری از شکست است.

ارتباط با ما

آدرس:
1)خراسان جنوبی – کیلومتر 15 جاده بیرجند خوسف – مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
2) خراسان جنوبی – بیرجند -خیابان پاسداران – میدان قدس – جهاد دانشگاهی – مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک – کد پستی:9717664133
پست الکترونیکی:
 sec.khj@acecr.ac.ir
تلفن های تماس:
056 32219101 – 056 32219014 – 056 32219102 – 056 32207056
دورنگار:
056-32219629
بیرناب